Tunniplaan


1.klass2. klass3. klass4. klass5.klass6. klass7.klass8.klass9.klass9.B klass
Emuusikaõpetusmuusikaõpetusinimeseõpetuskehaline Tkehaline Tkehaline Tinglise keelmatemaatika
matemaatikaeesti keelmatemaatikaeesti keelinformaatikaloodusõpetuseesti keelmatemaatikaajaluguloodusõpetus
tantsuõpetustantsuõpetusmuusikaõpetusmuusikaõpetuseesti keeleesti keelmatemaatikainformaatikaajalugumatemaatika
eesti keelmatemaatikaeesti keelmatemaatikainglise keelmajandusvene keelfüüsikafüüsikamatemaatika
kehaline kasv.kehaline kasv.tehnol/käsitöötehnol/käsitööinglise keelajaluguvene keelvene keeleesti keel
tehnol/käsitöötehnol/käsitöömatemaatikaajaluguinglise keelinglise keeltehno P/T
kehaline Ttehnoloogia Pkeh T/teh Pkeh T/teh P
tehno Ptehno P
Teesti keeleesti keelõpiabieesti keelrobootikainglise keelkehaline Pkehaline Pkehaline Pkehaline P
kunstiõpetusmatemaatikakunstiõpetusmatemaatikaajalugumatemaatikakirjandusmatemaatikabioloogiaeesti keel
kehal kasvloodusõpetusmatemaatikaloodusõpetusajalugukirjandusmatemaatikainglise keelinglise keelmatemaatika
matemaatikaeesti keelmatemaatikaeesti keelinglise keeleesti keelgeograafiaajalugumatemaatikaeesti keel
klassijuhõpiabiinglise keelinglise keelmatemaatikavene keelbioloogiaajalugugeograafiaajalugu
kehal kasvkehaline kasv.õpiabieesti keeltehno P/Ttehno P/Tkeemiakeemiatehno P/T
kehaline Pkehaline Ptehno P/Ttehno P/Tmuusikamuusikamuusika
tehno P/T
Keesti k./õ.abiinimeseõpetustantsuõpetustantsuõpetusklassijuhatusloodusõpetuseesti keelbioloogiageograafialoodusõpetus
eesti keelloodusõpetuseesti keelloodusõpetuskeskkondajaluguvene keelkeemiakeemiamatemaatika
muusikamuusikainglise keelinglise keelmatemaatikaajaluguloodusõpetuseesti keeleesti keeleesti keel
kehal kasvmatemaatikaeesti keelmatemaatikaloodusõpetusinglise keelinformaatikakirjanduskirjandusinglise keel
ujumineujuminemajandusvene keelgeograafiakunstiõpetusloodusõpetus
kirjandusmatemaatikainglise keel
muusikamuusika
Neesti keeleesti keeleesti keelkehaline Pkehaline Pkehaline Pmatemaatikavene keelvene keel
tantsuõpetustantsuõpetusinglise keelinglise keelmatemaatikavene keelgeograafiamatemaatikaühiskondinglise keel
matemaatikaeesti keelmatemaatikaeesti keelkunstiõpetuskunstiõpetusinglise keelmatemaatikaühiskondeesti keel
tööõpetustööõpetuskäsitööinimeseõpetusinimeseõpetusmatemaatikakirjandusbioloogiamatemaatikaloodusõpetus
muusikamuusikaeesti keelinimeseõpetusinimeseõpetuseesti keeleesti keelmatemaatika
kehaline Tkehaline Tühiskondmuusikafüüsikafüüsika
kehaline Pkehaline Pkehaline Pkehaline P
Reesti keeltööõpetuseesti keelkehaline Pkehaline Pkehaline Pmatemaatikavene keelvene keel
loodusõpetuseesti keelloodusõpetuseesti keelmatemaatikaeesti keelloodusõpetuskarjäärkarjäärkarjäär
eesti keelmatemaatikaeesti keelmatemaatikainglise keelloodusõpetusvene keelinimeseõpetusmatemaatikainimeseõpetus
kunstiõpetuskunstiõpetuskunstiõpetuskunstiõpetusloodusõpetusmatemaatikamatemaatikakirjanduskirjanduseesti keel
tantsuõpetustantsuõpetuskirjanduskirjanduskunstiõpetuskunstiõpetusbioloogiakunstiõpetus
kehaline Tkehaline Tkehaline Tinglise keelkäsitöökäsitöö
kehaline Tkehaline Tkehaline T
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210