Päevakava

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse.
1.2 Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.
1.3 Koolimaja lahtioleku aeg:
  - koolimaja avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 18.00.
1.4 Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud.
1.5 Õppetöö algab koolimajas kell 8.30.
1.6 Koolivaheaegadel on koolimaja avatud kell 8.00 – 14.00.
1.7 Ainekonsultatsioonid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal.
1.8 Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 22.00.
1.9 Üldjuhul lahkuvad õpilased koolimajast pärast õppetundide lõppu, v.a. sihipärase tegevuse korral.
2. ÕPPETUNDIDE AJAD JA SÖÖGIVAHETUNNID
2.1 Õppetundide ajad:
  - 1. tund 08.30 – 09.15
  - 2. tund 09.25 – 10.10
  - 3. tund10.20 – 11.05
  - 4. tund 11.15 – 12.00
  - söögivahetund 12.00 – 12.30
  - 5. tund 12.30 – 13.15
  - 6. tund 13.25 – 14.10
  - 7. tund 14.20 – 15.05
  - 8. tund 15.15 – 16.00
2.2 Pikal vahetunnil on õpilastel võimalus viibida (olenevalt ilmastikutingimustest):
  - mini-areenal;
  - võimlas;
  - kooliõues.
2.3 Õpilased ei lahku õppetundide ajal kooli territooriumilt.
3. TUNNIPLAAN
3.1 Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.
3.2 Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest ja õppeainete spetsiifikast.
3.3 Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina.
3.4 Eriplaani alusel töötavad logopeedilist kõneravi või tugikava läbivad õpilased.
3.5 Eraldi kehtestatakse üldist tuge saavate õpilaste tunniplaan.
4. SIHIPÄRANE TEGEVUS PÄRAST ÕPPETUNDE
4.1 Tegevused:
  - huviringid;
  - konsultatsioonid
  - õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus;
  - arenguvestlused;
  - töökoosolekud;
  - klassi- ja kooliüritused.

5. Pikapäevarühma päevakava

5.1. Pikapäevarühm (I kooliastme õpilastele) töötab E-R kell 12.30-15.30.

5.2. Pikapäeva rühma kava:

12.30 – 13.30 õpilaste kogunemine, mängud, ringitund, vaba tegevus (üldjuhul õues) juhendaja juuresolekul;

13.30 – 15.00 õppetegevus; mängud

15.00 – 15.15 oode;

15.30 – kojuminek.

6. Ringide töö

6.1. Ringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile.

7. Õpilasliinid

7.1. Õpilasliini nr 1 /Pisisaare-Vorsti-Adavere-Mõhküla-Põltsamaa/ marsruudi ja kellaajad kooskõlastab transporditeenuse osutajaga Põltsamaa vallavalitsus enne õppeaasta algust; teave avaldatakse kooli kodulehel.

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210