Õppenõukogu

Adavere Põhikooli õppenõukogu tegutsemise kord (.pdf)

Järgmised õppenõukogude toimumise kuupäevad: 05.12. Täpsustatud päevakorra kohta saab infot vastava kuu ürituste kalendrist.

 

Õppenõukogu koosoleku päevakava 12. september 2019 nr 3-1/
 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • kooli direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
 • arvamuse andmine Loovtöö kord Adavere Põhikoolis muudatuste kohta – komisjoni ettepanekud;
 • arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta – komisjoni ettepanekud; ÕE ettepanekud;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (tuleohutus);
 • mitmesugust (loovtöö teemad ja juhendajad, tugiteenuste võimaldamine);
Õppenõukogu koosoleku päevakava 29. august 2019 nr 3-1/5
 • õppe-kasvatustöö aruande 2018/2019 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine;
 • muudatuste tegemine korda: loovtööde korraldamine Adavere Põhikoolis (so HTM-i spetsialisti soovitus);
 • mitmesugust (tööjaotusest ja –korraldusest 2019/2020 õppeaastal; aktus ja septembrikuu täpsustatud tegevuskava; projektid ja ringid; kooli kodukorra muudatusettepanekud);
Õppenõukogu koosoleku päevakava 04. juuni 2019 nr 3-1/4
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • III trimestri õppetöö tulemused;
 • õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
 • õpilaste täiendavale õppetööle jätmine;
 • õpilaste klassikursust kordama jätmine;
 • õpilaste tunnustamine;
 • tegevuste aruanne õppe-kasvatustöö eesmärkide täitmisest;
 • mitmesugust;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 28. märts 2019 nr 3-1/3
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • II trimestri õppetöö tulemused;
 • koolieelikute kooliks ettevalmistus (kooliküpsus – Rajaleidja ettepanekud);
 • arenguvestluste läbiviimise ja IAK täitmise vaheanalüüs (klassijuhatajate aruanded);
 • vahekokkuvõte õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmisest;
 • mitmesugust;
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210