Õppenõukogu

Adavere Põhikooli õppenõukogu tegutsemise kord (.pdf)

Järgmised õppenõukogude toimumise kuupäevad: 13.06, 29.08. Täpsustatud päevakorra kohta saab infot vastava kuu ürituste kalendrist.

 

Õppenõukogu koosoleku päevakava 29. august 2019 nr 3-1/5
 • õppe-kasvatustöö aruande 2018/2019 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine;
 • muudatuste tegemine korda: loovtööde korraldamine Adavere Põhikoolis (so HTM-i spetsialisti soovitus);
 • mitmesugust (tööjaotusest ja –korraldusest 2019/2020 õppeaastal; aktus ja septembrikuu täpsustatud tegevuskava; projektid ja ringid; kooli kodukorra muudatusettepanekud );
Õppenõukogu koosoleku päevakava 04. juuni 2019 nr 3-1/4
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • III trimestri õppetöö tulemused;
 • õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
 • õpilaste täiendavale õppetööle jätmine;
 • õpilaste klassikursust kordama jätmine;
 • õpilaste tunnustamine;
 • tegevuste aruanne õppe-kasvatustöö eesmärkide täitmisest;
 • mitmesugust;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 28. märts 2019 nr 3-1/3
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • II trimestri õppetöö tulemused;
 • koolieelikute kooliks ettevalmistus (kooliküpsus – Rajaleidja ettepanekud);
 • arenguvestluste läbiviimise ja IAK täitmise vaheanalüüs (klassijuhatajate aruanded);
 • vahekokkuvõte õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmisest;
 • mitmesugust;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 27. detsember 2018 nr 3-1/2
 • õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkus I trimestril;
 • õppeaastaks seatud eesmärkide täitmise vaheanalüüs;
 • tugiteenuste rakendamisest uutest vajadustest lähtuvalt (õpinõustamine Rajaleidja poolt);
 • mitmesugust;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 13. september 2018 nr 3-1/1
 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • HEV õpilastele tugiteenuste võimaldamine (individuaalse õppekava, õpiabi, kõneravi ja PPR nimekirjade täpsustamine);
 • loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine;
 • esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (tuleohutus);
 • mitmesugust;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 27. august 2018 nr 3-1/6
 • õppe-kasvatustöö aruande 2017/2018 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine;
 • muudatuste sisseviimine korda: kooli kodukord;
 • isikuandmete kaitse korraldamine koolis;
 • tööjaotus 2018/2019 õppeaastal;
 • aktus ja septembrikuu täpsustatud tegevuskava;
 • KIK õppekäigud septembris;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 13. juuni 2018 nr 3-1/5
 • põhikooli lõpetamise otsustamine;
 • põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;
 • õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused;
 • täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine;
 • õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel;
 • sisehindamise aruande arutelu;
 • kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 6. juuni 2018 nr 3-1/4
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • klassijuhatajate (1.-8. klass) kokkuvõtted oma klassi õppetööst;
 • õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 • õpilase täiendavale õppetööle jätmine;
 • õpilaste tunnustamine (“5”, “4” ja “5”, huvitegevus);
 • muud esilekerkivad küsimused;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 22. märts 2018 nr 3-1/3
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • õppealajuhataja aruanne õppetööst II trimestril (1. -9. klass);
 • vahekokkuvõte õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmisest II trimestri tulemuste põhjal;
 • tööohutusest (Tööinspektsiooni sihtkontrollist) – liikumisteede ohutus ja töökohtade ergonoomika;
 • arvamuse andmine Adavere Põhikooli põhimääruse muudatustele;
 • arvamuse andmine Adavere Põhikooli õppekava muudatustele;
 • kujundavale hindamisele vastavatele tunnistustele üleminekust uuel õppeaastal – projekt;/li>
 • mitmesugust;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 03. jaanuar 2018 nr 3-1/2
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkus I trimestril;
 • õppeaastaks seatud eesmärkide täitmise vaheanalüüs;
 • tugiteenuste rakendamisest uutest vajadustest lähtuvalt (õpinõustamine Rajaleidja poolt);
 • arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta khalise kasvatuse ainekavas;
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 14. september 2017 nr 3-1/1
 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • HEV õpilastele tugiteenuste võimaldamine;
 • loovtööde teemade ja juhendajate valiku kinnitamine;
 • esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (tuleohutus);
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 25. august 2017 nr 3-1/7
 • õppe-kasvatustöö aruande 2016/2017 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 • kooli õppekava üldosa muudatused ja selle kohta arvamuse avaldamine;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine;
 • muudatuste tegemine korda: Loovtööde korraldamine Adavere Põhikoolis;
 • hindamise korraldamine Adavere Põhikoolis;
 • õpilase üleviimine järgmisse klassi;
 • tööjaotusest 2017/2018 õppeaastal.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 15. juuni 2017 nr 3-1/6
 • põhikooli lõpetamise otsustamine;
 • põhikooli lõputunnustuse väljaandmise otsustamine;
 • õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused;
 • täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 25. mai 2017 nr 3-1/5
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • klassijuhatajate kokkuvõtted oma klassi õppetööst;
 • õpilaste järgmisesse klassi üleviimine;
 • õpilaste täiendavale õppetööle jätmine;
 • õpilaste tunnustamine;
 • muud esilekerkivad küsimused.
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210