Õppenõukogu

Adavere Põhikooli õppenõukogu tegutsemise kord (.pdf)

Järgmised õppenõukogude toimumise kuupäevad: 27.08. Täpsustatud päevakorra kohta saab infot vastava kuu ürituste kalendrist.

Õppenõukogu koosoleku päevakava 27. august 2021 nr 3-1/5
 • õppe-kasvatustöö aruande 2020/2021 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. Eesmärgiseade uueks õppeaastaks;
 • kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta;
 • Adavere Põhikooli, PÜG-i õppekoha 2021/2022. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine;
 • kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta;
 • õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine;
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 9. juuni 2021 nr 3-1/4
 • õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkus III trimestril;
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • õpilaste järgmisesse klassi üleviimine ja/või täiendavale õppetööle jätmine;
 • tublimate õpilaste tunnustamine;
 • õpetaja analüüsid (kirjalik tagasiside): üldõpetusest I kooliastmes, distantsõppest, paaristundide toimest sel õppeaastal;
 • põhikooli lõpetamise otsustamine;
 • põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;
 • õppenõukogu liikmed, kes allkirjastavad lõputunnistused;
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 4. märts 2021 nr 3-1/3
 • õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkus II trimestril;
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • õppetöö distantõppe ajal;
 • koolieelikute kooliks ettevalmistus (kooliküpsus – Rajaleidja ettepanekud);
 • arenguvestluste läbiviimise ja IAK täitmise vaheanalüüs (klassijuhatajate aruanded);
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 3. detsember 2020 nr 3-1/2
 • õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkus I trimestril;
 • õppeaastaks seatud eesmärkide täitmise vaheanalüüs;
 • tugiteenuste rakendamise tulemuslikkus (I trimestri kokkuvõte);
 • üldõpetuse rakendamise analüüs;
 • kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 11. september 2020 nr 3-1/1
 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • kooli direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
 • kooli üldtööplaani juurde kuuluva huvitegevuse kava kinnitamine;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste erivajadustega arvestamine;
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 27. august 2020 nr 3-1/6
 • õppe-kasvatustöö aruande 2019/2020 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. Kokkuvõte esitatakse Põltsamaa valla haridus- ja kultuurinõunikule;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide (võimalikust eriolukorrast tulenevalt) läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine;
 • kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ja selle muudatuste kohta;
 • kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 05. juuni 2020 nr 3-1/5
 • põhikooli lõpetamise otsustamine;
 • põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 • õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused;
 • õpilaste tunnustamise otsustamine;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 04. juuni 2020 nr 3-1/4
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • III trimestri ja õppeaasta tulemused õppe- ja kasvatustöös;
 • õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 • õpilaste tunnustamine (“5”, “4” ja “5”);
 • distantsõppe tulemuslikkus eriolukorra kehtides ja vanemate rahulolu;
 • mitmesugust;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 05. detsember 2019 nr 3-1/2
 • õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkus I trimestril;
 • õppeaastaks seatud eesmärkide täitmise vaheanalüüs;
 • tugiteenuste rakendamise tulemuslikkus (I trimestri kokkuvõte), ettepanekud;
 • kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
 • mitmesugust (Talis, koolitused);
Õppenõukogu koosoleku päevakava 12. september 2019 nr 3-1/1
 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • kooli direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
 • arvamuse andmine Loovtöö kord Adavere Põhikoolis muudatuste kohta – komisjoni ettepanekud;
 • arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta – komisjoni ettepanekud; ÕE ettepanekud;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (tuleohutus);
 • mitmesugust (loovtöö teemad ja juhendajad, tugiteenuste võimaldamine);
Õppenõukogu koosoleku päevakava 29. august 2019 nr 3-1/5
 • õppe-kasvatustöö aruande 2018/2019 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine;
 • muudatuste tegemine korda: loovtööde korraldamine Adavere Põhikoolis (so HTM-i spetsialisti soovitus);
 • mitmesugust (tööjaotusest ja –korraldusest 2019/2020 õppeaastal; aktus ja septembrikuu täpsustatud tegevuskava; projektid ja ringid; kooli kodukorra muudatusettepanekud);
Õppenõukogu koosoleku päevakava 04. juuni 2019 nr 3-1/4
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • III trimestri õppetöö tulemused;
 • õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
 • õpilaste täiendavale õppetööle jätmine;
 • õpilaste klassikursust kordama jätmine;
 • õpilaste tunnustamine;
 • tegevuste aruanne õppe-kasvatustöö eesmärkide täitmisest;
 • mitmesugust;
Õppenõukogu koosoleku päevakava 28. märts 2019 nr 3-1/3
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • II trimestri õppetöö tulemused;
 • koolieelikute kooliks ettevalmistus (kooliküpsus – Rajaleidja ettepanekud);
 • arenguvestluste läbiviimise ja IAK täitmise vaheanalüüs (klassijuhatajate aruanded);
 • vahekokkuvõte õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmisest;
 • mitmesugust;
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210