Lasteaia kodukord

Adavere Põhikooli lasteaia (edaspidi ,,Lasteasutuse") kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel hoolekogu 26. jaanuari 2015. a otsusega nr 3-2.1 ja direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 2.1-5/258.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.
1.3. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
1.4. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel. Kodukord on väljas ka infostendil.
1.5. Kodukorras esitatakse:
  - laste ja vanemate teavitamise kord;
  - lasteasutuse teavitamise kord lapse puudumisest;
  - laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende lahendamise ning meetme rakendamise kord;
  - hoonest ja territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning hoonest ja territooriumilt väljaliikumise piiramise kord;
  - juhised vanemale;
  - esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise;
  - hoiule antud esemete hoiustamise ja nende tagastamise kord;
  - meetme rakendamisest teavitamise kord;
  - nõuded lapse käitumisele.
2. LASTE JA VANEMATE TEAVITAMISE KORD
2.1. Teavitamisel lähtub lasteasutus haldusmenetluse seaduses § 25 - S 32 sätestatust.
2.2. Last ja tema vanemat teavitab lasteasutus vanema kaudu e-lahenduse vahendusel ja lasteasutuse veebilehe kaudu.
2.3. Kui vanem ei ole andnud nõusolekut teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab lasteasutus vanemat paberil oleva dokumendi kättetoimetamise kaudu.
2.4. Kui vanemal ei ole võimalik saada teavet e-lahenduse vahendusel, siis ta saab lasteasutusele esitada vastava teabenõude. Vanema teabenõude alusel antakse talle teavet vanema soovitud viisil.
2.5 Teave loetakse vanemale kättetoimetatuks e-lahenduse kaudu, kui vanem on tutvunud e-lahenduse kaudu vastava infoga.
3. LASTEASUTUSE TEAVITAMISE KORD LAPSE PUUDUMISEST
3.1. Vanem teavitab hiljemalt puudumise esimesel päeval lasteasutust lapse puudumisest ja võimaluse korral puudumise kestvusest e-lahenduse kaudu. Kui e-lahendusele vanemal ligipääs puudub, siis valib vanem talle sobiva teavitamise süsteemi puudumisest teavitamiseks (vanem võib teavitada lasteasutust helistades või saates vastavasisulise teatise paberil).
4. LASTE JA LASTEASUTUSE TÖÖTAJATE VAIMSET JA FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, NEILE REAGEERIMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE, NENDE JUHTUMITE LAHENDAMISE NONG MEETMETE RAKENDAMISE KORD
4.1. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks koostatakse tegevuskava, mille teostamine kuulub direktori tööülesannete hulka.
4.2. Vaimse või füüsilise turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele.
4.3. Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga vaimsele või füüsilisele turvalisusele, lahendatakse direktori poolt, juhindudes Adavere Põhikooli õpetaja eetikakoodeksist.
4.4. Meetmed, mis on vajalikud lapse ja lasteasutuse töötaja vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, kirjeldatakse direktori poolt ning kooskõlastatakse hoolekoguga.
4.5. Lapse, vanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi või andragoogilisi võtteid, et vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning seejärel pöörduda politsei poole.
4.6. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab kannatanud lapse vanem esitama vastava avalduse politseile.
5. HOONEST JA TERRITOORIUMILT SISSE- JA VÄLJALIIKUMISE KONTROLLIMISE NING HOONEST JA TERRITOORIUMILT VÄLJALIIKUMISE PIIRAMISE KORD
5.1. Hoonest ja territooriumilt töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.
5.2. Hoonest ja territooriumilt vanemate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.
5.3. Lapse toomisel lasteasutusse peab vanem või tema seaduslik esindaja andma lapse vahetult üle rühma õpetajale.
5.4. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiranguid:
5.4.1. laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal;
5.4.2. laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos vanemaga või tema seadusliku esindajaga.
5.5. Kui vanem või lapse seaduslik esindaja ei ole lapsele lasteasutuse sulgemise ajaks järele tulnud, siis tegutsetakse korra kohaselt, mille on kehtestanud selleks olukorraks lasteasutuse pidaja.
6. JUHISED VANEMALE
6.1. Vanem toob lapse lasteaeda õigeaegselt (kui laps sööb hommikueinet, siis enne päevakavas oleva söögiaja algust; kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt kella 9:00-ks) puhaste ja tervete riietega, sobivate vahetusjalatsitega ning korrastatud välimusega.
6.2. Lapse riided, jalatsid, talvisel perioodil kelgud jms tuleks märgistada; lapse riietamisel arvestada ilmastikuga.
6.3. Rühmade õpetajad ootavad vanema tagasisidet ja vestlusi vanemaga (nõuanded, teavitus lapse eripärast), kohtumisi arenguvestlustel.
6.4. Haiget last lasteaeda ei tooda; kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja vanemaga ühendust ja laps suunatakse kodusele ravile.
6.4. Lasteaed on suletud riigipühadel. Lühendatud pühadeeelsel päeval suletakse lasteaed 15:00.
6.5. Vanema kontaktide muutumisel tuleb sellest kooli sekretärile teada anda vanemale sobival viisil.
6.6. Dokumentatsioon – erinevate avalduste, lepingute, maksete jms toimetamiseks on juhised kooli veebilehel.
7. ESEMETE KASUTAMISE VIISID, MIS TOOVAD KAASA ESEMETE HOIULE VÕTMISE
7.1. Lasteasutuse töötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra asja kahjustamise.
8. HOIULE ANTUD ESEMETE HOIUSTAMISE JA NENDE TAGASTAMISE KORD
8.1. Hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub lasteasutus võlaõigusseaduses § 883 - § 986 sätestatust.
8.2. Hoiule antud eset hoiab direktor. Direktor, kellele ese on hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.
8.3. Meetme, milleks on eseme hoiulevõtmine, rakendamise protokollimine on kohustuslik. Vanemale, kelle lapselt ese hoiule võetakse, väljastab direktor viivitamata eseme hoiulevõtmise protokolli koopia, milles märgitakse lasteasutuse nimetus, isiku andmed, kelle ese hoiule võetakse, hoiulevõtmise aeg ja põhjus, ning hoiulevõetava asja kirjeldus. Kuna laps, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole reeglina eseme omanik ega selle seaduslik valdaja, tuleb direktoril tuvastada eseme omanik või seaduslik valdaja ning teavitada omanikku või seaduslikku esindajat eseme hoiulevõtmisest viivitamata.
8.4. Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist.
8.5. Eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.
8.6. Kaebused lahendatakse vastavalt Adavere Põhikooli kaebuste ja selgitustaotluste lahendamise korrale.
9. MEETME RAKENDAMISEST TEAVITAMISE KORD
9.1. Meetme rakendamisest teavitamisel lähtub lasteasutus haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 sätestatust.
9.2. Meetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmest lapse vanemat.
10. NÕUDED LAPSE KÄITUMISELE
10.1. Laps juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest ning riikliku õppekava oodatavatest tulemustest. Kui laps kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks lasteasutuse töötaja poole.
10.2. Laps oma käitumises toetub sellele, mis on omandatud kodus ning omandatakse edasi lasteasutuses ning mis tagab lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida.
10.3. Laps käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks, ning vastutades tegude tagajärgede eest.
10.4. Laps oma käitumisega peab lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210