Kooli kodukord

Kehtestatud direktori 10. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 2.1-5/80 ja jõustub 14.03.2016.a.

1 ÜLDSÄTTED
1.1. Kooli Kodukorra koostamisel on aluseks võetud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 25 lg 6, § 35 lg 3, § 36, § 40 lg 2, § 44 lg 2-7, § 55 lg 4-5, § 57, § 58 ja § 68.
1.2. Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele (õpetajad ja teised töötajad) kohustuslik.
1.3. Adavere Põhikoolis (edaspidi Koolis) statsionaarselt õppivate õpilaste käitumist reguleerivad üldinimlikud eetika-, moraali- ja käitumisnormid, käesolev kodukord, Kooli põhimäärus, Eesti Vabariigi seadused ja nende alusel välja antud õigusaktid.
1.4. Koolis austavad kõik õpetajad, töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja.
1.5. Kõik Kooli õpilased ja õpetajad osalevad kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva ja vabariigi aastapäeva aktusel, kooliaasta lõpuaktusel korrektses riietuses.
1.6. Õpilast esindavad koolis õpilasesindus ja vanem (hooldaja).
2 PÄEVAKAVA
2.1. Koolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.
2.2. Koolimaja avatakse 7.30 ja suletakse 18.00. Õpilased tulevad kooli mitte hiljem kui 5 minutit enne õppetöö algust. Õppetunnid algavad koolis kell 8.30 ja lõppevad 16.00. Õpilasüritused lõppevad hiljemalt 22.00.
2.3. Heaks tavaks Koolis on see, et õpilased hoiavad oma tervist ega lahku õppetöö ajal põhjuseta Kooli territooriumilt.
2.4. Garderoob avatakse 7.30. Garderoobi lukustatavasse kappi jäetakse spordi- ja üleriided, vajadusel muud tarbed. Õpilaste, õpetajate ja töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane, õpetaja või töötaja ise.
2.5. Heaks tavaks Koolis on kanda vahetusjalatseid.
2.6. Õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 10 minutilise vahetunniga. Söögivahetunni pikkuseks on 30 minutit ja söögiaeg algab peale neljandat tundi.
3 ÕPILASE MEELESPEA
3.1. Õpilastel on õigus:
3.1.1. koolis tasuta õppida ja olla õpetatud riikliku õppekavaga ettenähtud ainetes;
3.1.2. saada oma võimetele ja huvidele vastavat haridust;
3.1.3. teada õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda;
3.1.4. olla kaitstud ja saada kaitset vaimse ja füüsilise vägivalla eest;
3.1.5. õigus kandideerida ja olla valtud õpilasesindusse ning selle kaudu osaleda koolielu korraldamises ja juhtimises;
3.1.6. kasutada tasuta kooli õpikufondi;
3.1.7. saada vajadusel õpetajatelt täiendavat abi (õpiabi, konsultatsioone, juhendamist);
3.1.8. koolis tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi, õpilasesinduse, õppealajuhataja või direktori poole;
3.1.9. kasutada huvitegevuseks kooli juhtkonnaga kokkuleppel (õpetaja, treeneri või huvijuhi juuresolekul) kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid;
3.2. Õpilastele on kohustuslikud kõik üldtunnustatud käitumisreeglid ja –normid. Igas olukorras käitub õpilane viisakalt, nooremaid hoides ja vanemaid arvestades, hoidub igasugusest vägivallast ja teeb endast oleneva pahatahtliku tegevuse peatamiseks.
3.3. Koolis on igaühel õigus õppida, kellelgi pole õigust teisi õpilasi õppetunnis segada ega neid õppimisest eemal hoida.
3.4. Õpilastel peavad enne õppetunni algust kaasas olema kõik tunniks vajalikud õppevahendid. Õppetööks mittevajalikke ja ohtlikke esemeid (teravaid, kergesti süttivaid, plahvatusohtlikke vms) õpilane kooli kaasa ei võta.
3.5. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks klassijuhataja poolt. Klassijuhataja teeb päevakava või selle muudatused teatavaks kõigile klassi õpilastele tema poolt valitud vormis.
3.6. Õpilane, kellel puudub võimalus kasutada kodus e-kooli (sh õpilaskodu õpilane) on kohustatud pidama õpilaspäevikut.
3.7. Koolimaja, selle sisustuse, õpilaste kasutusse antud õpikute, töövihikute, suuskade, uiskude ning muude õppevahendite lõhkumine ja rikkumine on lubamatu. Kahju hüvitab rikkuja vanem.
3.8. Õpilase välimus ja riietus on hoolitsetud, puhas ja korrektne – dressides ei ole lubatud ainetundides viibida; spordiriietus on sobiv ja kohustuslik kehalise kasvatuse tundides.
3.9. Õppetöövälistel üritustel (matkadel, reisidel, ühiskülastustel, ekskursioonidel, võistlustel jne.) viibides esindab õpilane väärikalt ennast ja oma kooli; täidab täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi, liikluseeskirju ja transpordi kasutamise reegleid, käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestades; looduses viibides käitub õpilane loodushoidlikult.
3.10. Kooli turvalisuse huvides ei ole lubatud kutsuda õppetöö ajal koolimajja sõpru-tuttavaid.
3.11. Kõik koolist õpilasega saadetud teated peavad jõudma õpilase vanemateni.
3.12. Oma kooli esindama (võistlustele, konkurssidele vms) lubatakse üldjuhul korrektse käitumise ja vähemalt rahuldava õppeedukusega õpilasi. Kooli esindamine on tunnustus.
3.13. I – IV klasside õpilased lähevad söögivahetunnil sööklasse klassijuhatajaga, V – IX klasside õpilased eelnenud tunni aineõpetajaga.
3.14. Õpilane ei võta kooli kaasa õppetööks mittevajalikke elektroonilisi seadmeid (kaasaskantavaid kõlareid, kõrvaklappe, mobiiltelefoni, tahvelarvutit jms).
3.15. Õpilase õpikeskkonna kujundamisel tervist säästvaks on koolipäev kohustuslikult mobiilivaba.
3.16. Kooli kaasa võetud mobiiltelefoni on õpilane kohustatud õppepäeva lõpuni loovutama aineõpetajale, klassijuhatajale või direktorile.
3.17. Õpilasi tunnustatakse vastavalt koolis kehtestatud tunnustamise korrale.
3.18. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi vastavalt õppenõukogu otsusele.
3.19. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“. Otsuse teeb õppenõukogu.
3.20. Õpilasele avaldatakse direktori käskkirjaga kiitust:
3.20.1. heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;
3.20.2. klassi või kooli esindamise eest väljaspool kooli;
3.20.3. aktiivse huvitegevuse eest;
3.20.4. silmapaistva heateo eest.
3.21. Õpilaste kiitmist puudutavad käskkirjad vormistatakse klassijuhatajate, aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul ja avalikustatakse koolisiseselt.
3.22. Õpilase kiitmisest antakse teada õpilase vanematele.
4 ÕPPETÖÖ TULEMUSTEST TEAVITAMINE, ÕPILASE ARENGU TOETAMINE
4.1. Hindamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 – 32 sätestatust. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab aineõpetaja õppeaasta alguses:
4.1.1. õpilastele esitatakse hindamiskriteeriumid;
4.1.2. õpilastele kirjeldatakse hinnete sisu õppeainete eripära arvestades;
4.1.3. määratakse hindamise sagedus ja aeg (kontrolltööde toimumise ajad);
4.1.4. seletatakse kokkuvõtva hinde kujunemist;
4.2. Klassijuhatajad teavitavad hinnetelehe abil vanemaid lapse õpiedukusest vastavalt kooli õppekavale (http://apk.edu.ee).
4.3. Kui õpilane ja vanem ei ole andnud nõusolekut hindamisest teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab kool õpilast ja vanemat hindamisest paberil oleva dokumendi kättetoimetamise kaudu.
4.4. Kui õpilasel ja tema vanemal ei ole võimalik saada teavet hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saavad nad koolile esitada vastava teabenõude. Õpilase ja/või vanema teabenõude alusel antakse õpilasele teavet hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi väljavõttena.
4.5. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus, täiendava juhendamise väljaspool õppetunde;
4.6. Õpilase arengu toetamiseks korraldab klassijuhataja kord õppeaasta jooksul arenguvestluse, kus osalevad õpilane ja vanem;
4.7. Kooli kodukorra täitmine on seotud hinnanguga õpilase hoolsusele ja käitumisele.
5 ÕPPETÖÖS OSALEMINE
5.1. Õpilasel on õigus ja kohustus käia kõigis õppekavaga ettenähtud tundides.
5.2. Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis.
5.3. Kool peab arvestust õppetundidest puudumiste kohta.
5.4. Õppetunnist puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
  - haigestumine või õpilasele tervishoiuteenuse osutamine;
  - ilmastikutingimused, läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;
  - olulised perekondlikud põhjused;
  - õpilase võistlusel, üritusel või olümpiaadil osalemine.
5.5. Koolis on tavaks, et lapsevanem teavitab õppest puudumise esimesel õppepäeval kas telefoni, elektroonilise õppeinfosüsteemi või kirjaliku teatise teel klassijuhatajat, kui õpilane peab olema õppetööst eemal haigestumisel või perekondlikel põhjustel. Puudumiste kohta esitatud teatised registreeritakse Kooli kantseleis dokumendiregistris ja arhiveeritakse.
5.6. Kui vanem ei ole hiljemalt järgmiseks õppepäevaks kooli teavitanud õpilase puudumise põhjusest, võtab koduga ühenduse kool.
5.7. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid või lapsevanem ei ole õpilase puudumisest teavitanud, on koolil õigus taotleda vanematelt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
5.8. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest oma klassijuhatajat.
5.9. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppetööst mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi EHIS.
6 TERVIS JA TURVALISUS
6.1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19º C ja võimlas, kui selles on õhutemperatuur vähem kui 18º C.
6.2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvalt tuule-külma indeksit ning inimorganismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
6.3. Õppetunnid jäetakse ära, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
  - miinus 20º C ja madalam 1.-6. klassis;
  - miinus 25º C ja madalam 7.-9. klassis.
6.4. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
  - 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10º C;
  - 7.-9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15º C;
  - mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
6.5. Tegelikult toimivat välisõhu tempreatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
6.6. Kehalise kasvatuse ja tehnoloogiaõpetuse tundides kehtivad nõuded riietusele ja hügieenile, mida tutvustab vastava aine õpetaja ning need on täitmiseks kohustuslikud.
6.7. Kõiki kasutuselolevaid õpperuume koristatakse niiskelt kooli personali poolt iga päev. Tualettruume ja koridore koristatakse pärast iga vahetundi ning võimlat pikkadel vahetundidel.
6.8. Ekskursiooni, matka, õppekäigu jm koolivälise ürituse korraldaja õpetaja peab tagama, et vanemad oleksid üritusele minekust teadlikud ning teataksid ürituse eest vastutavale isikule lapse tervisest tulenevast erikohtlemise vajadusest.
6.9. Õpetaja (klassijuhataja), kes on määratud ekskursiooni, õppekäigu või matka juhiks, viib läbi õpilaste ohutusalase instrueerimise, kusjuures peab silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest maršruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilase vanusest.
6.10. Igast raskemast õnnetus- või hädaolukorrast Koolis (pommiähvardus, tulekahju, terrorismiakt) tuleb kohe teavitada Kooli direktorit või Päästeameti häirekeskust telefonil 112.
6.11. Kriisiolukordadel on õpilastel ja tema vanemal võimalus saada abi sotsiaalpedagoogilt ja psühholoogilt.
6.12. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvist 8, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid, alaealiste asjade komisjoni või esitab avalduse kohtule.
7 ÕPILASTE NING KOOLI TÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATEST JUHTUMITEST TEAVITAMINE NING NENDE JUHTUMITE LAHENDAMINE
7.1. Kõik kooli töötajad reageerivad järjekindlalt ja õiglaselt ning toimivad koolis kokku lepitud reeglite kohaselt.
7.2. Vaimse turvalisuse ohu teada saamisel informeeritakse nii direktorit kui sotsiaalpedagoogi, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele. Füüsilise turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse haldusspetsialisti, kelle ülesannete hulka kuulub viivitamatult meetmete tarvitusele võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks füüsilise turvalisuse koolis või kooli territooriumil.
7.3. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
7.4. Kui koolidirektor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib alaealiste komisjoni jätta esildis tegemata.
7.5. Koolitöötaja või õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi või andragoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda direktori või politsei poole.
7.6. Kool kasutab õpilaste ja kooli töötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks koolihoonesse sisenemise kahel uksel jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras.
7.7. Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste ja kooli töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.
7.8. Alkoholi, tubaka või muu aine omamise korral võetakse keelatud aine õpilaselt ära ning direktor rakendab Võlaõigusseaduses § 883 – 986 sätestatut. Keelatud aine omamisest teavitatakse politseid ja äravõetu antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud korraldusele.
7.9. Kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kiirabi.
7.10. Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, asjade loopimine jms) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid ning tehakse avaldus politseile.
7.11. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab õpilase vanem esitama vastava avalduse politseile.
7.12. Tekkinud hädaolukorrad lahendatakse koolis vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
8 ÕPILASTELE TASUTA KASUTADA ANTUD ÕPPEVAHENDITE KOOLILE TAGASTAMINE
8.1. Kool võimaldab õpilastel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Vanematelt ega õpilastelt loetletud õppevahendite kaasrahastamist ei nõuta.
8.2. Õppekirjanduse kogust laenutatakse teavikuid individuaalselt õpilasele. Algkooli õpilastele laenutatakse õppekirjanduse kogust teavikuid klassikomplektina klassijuhatajale.
8.3. Igale põhikooli õpilasele väljastatakse kooli raamatukogu poolt õppekava läbimiseks lisaks õpikutele ka vajalikud töövihikud. Õppevahendite tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389 - § 395 sätestatust.
8.4. Õpilane peab kandma kasutamiseks antud õppekirjanduse säilitamiseks vajalikud kulud.
8.5. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid kasutustähtaja lõppemisel tagastama või tagastama pärast õppevahendi kasutamise eesmärgi saavutamist.
8.6. Õppeaasta lõpus tagastab põhikooli õpilane kooli raamatukogule talle kasutamiseks antud õpikud.
8.7. Õpilase poolt tekitatud teavikute rikkumisel, kaotamisel, halvasti säilitamisel jms. hüvitab õpilane või tema vanemad tekitatud ainelise kahju vastavalt teaviku hinnale.
8.8. Õpilasel on võimalik kasutada asula raamatukogu põhikogu õppetöö või lugemishuvi otstarbel.
9 KOOLI KODUKORRA RIKKUMISEL RAKENDATAVAD MEETMED
9.1. Koolil on õpilase suhtes õigus rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
9.2. Enne tugi- ja mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- ja mõjutusmeetmete valikut.
9.3. Õpilase suhtes võib rakendada:
  - suulist märkust
  - kirjalikku märkust e-kooli päevikus
  - õpilase käitumise arutamist vanemaga;
  - õpilasega tema käitumise arutamist direktori või õppealajuhataja juures;
  - õpilasele tugiisiku määramist;
  - kirjalikku noomitust;
  - õppetunnist eemaldamist koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused; kool tagab samas järelevalve õpilase üle ning vajadusel pedagoogilise nõustamise;
  - konfliktiolukorras osalenud poolte lepitamist eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
  - kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimist, mida kohaldatakse õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
  - pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustust koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul, mille rakendamisel arvestatakse transpordi korraldusega, kui see on vajalik õpilase koolist koju jõudmiseks ning kool tagab järelevalve õpilase üle ja vajadusel pedagoogilise nõustamise;
  - ajutist keeldu võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis (üritused, väljasõidud);
  - ajutist õppes osalemise keeldu 10 päeva ulatuses ühe poolaasta jooksul (vastavalt õppenõukogu otsusele) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused;
9.4. Vähem tõsiste juhtumite korral otsustab mõjutusmeetmete rakendamise direktor või klassijuhataja, tõsisemate juhtumite korral kaasatakse vanemad, tugispetsialistid, õppenõukogu.
9.5. Õigusrikkumise korral kaasatakse politsei.
9.6. Koolil on õigus konfiskeerida keelatud ained ja/või esemed, selleks vormistatakse kirjalik keelatud ainete/esemete akt.
9.7. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse lapsevanemat kirjaliku teatisega.
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210