Õpilaskodu koha taotlemine

Ootame oma õpilaskodusse eelkõige neid õpilasi, kellel on probleeme koduses elus, mis ei võimalda korralikult õppida ja koolis käia. Haridus- ja Teadusministeerium rahastab Adavere õpilaskodus vastavalt kohatäituvusele. Ühe õpilase kohamaksumuseks on 210 eurot kuus, mis sisaldab:

 • elamist õpilaskodus (kõik olmetingimused, võimalust olla õpilaskodus pühapäeva õhtust kuni reedel 16:00ni);
 • toitlustamist 4 korda päevas;
 • vajalikke õppevahendeid;
 • huviringides osalemist.

Ühtlasi on laste üle järelevalve ning toimuvad ka õppimistunnid.

NB!  Kui ülalpidamiskulu ületab riiklikku toetust (2000 eurot õppeaastas), siis lisada juurde garantiikiri, milles näidatakse ära täiendava summa maksja – valla/ linnavalitsuse sotsiaalabi ja –teenuseid korraldav struktuuriüksus või lapsevanem.
Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab kooli direktor. 2017. aastal on õpikaskodu koha ülalpidamiskulu arvestuslik lisamaksumus 95 eurot kuus.

Riiklikult toetatavale kohale vastuvõtmise aluseks on:

 • õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) avaldus; (.pdf)
 • õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuri-üksuse või ametiisiku põhjendatud taotlus;
 • õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukoha-järgse maavanema nõusolek.

Sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku põhjendatud taotluses märgitakse:

 • tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;
 • puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad õpilasel koolikohustuse täitmist;
 • õpilase vanemate (eestkostja, hooldaja) suhtes kasutusele võetud muud sotsiaalhoolekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei ole võimalik;
 • õpilasele ja vanematele (eestkostjale, hooldajale) õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.

ÕPILASKODU KOHA KASUTAMISE LEPING

Leping täiendava kohamaksu tasumise garantiina linna/vallavalitsuse või lapsevanema poolt.

Õpilaskodu kasutamise leping KOV'le (.doc)

Õpilaskodu kasutamise leping lapsevanemale (.doc)

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210