Õpilaskodu kodukord

Kehtestatud 11. septembril 2014.a direktori käskkirjaga nr 2.1-5/261 lastekaitsespetsialisti, õpilaskodu kuraatori ja õpilase osalusel.

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Kord kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“, välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010.a otsusega nr 698; § 39 lg 4 ja haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruse nr 39 „Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord“ § 5 alusel.
1.2 Antud kord sätestab õpilaste õpilaskodusse vastuvõtmise ja väljaarvamise 1. – 3. kooliastmel.
1.3 Adavere Põhikooli õpilaskodu riiklikult toetatavat kohta või lapsevanema poolt tasutavat kohta on võimalik taotleda koduvalla (kohtade olemasolul ka teiste linnade/valdade) põhiharidust omandavatel statsionaarsel õppel olevatele õpilastele, kelle perel on raskusi toimetulekuga sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses (nt. õpilased, kellele kodune olukord ei ole pakkunud soodsaid tingimusi õppimiseks).
1.4 Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmisel sõlmitakse leping (lepingu vorm kooli kodulehel http://apk.edu.ee).
1.5 Õpilaskodusse vastuvõtmise, nimekirjast väljaarvamise ja peatüki 4 alusel kodukorra rikkumisel väljaheitmise otsustab kooli direktor.
1.6 Õpilaste viibimist õpilaskodus korraldavad õpilaskodu koordinaatori juhendamisel kasvataja ja abikasvatajad, kes tagavad korra õpilaskodus.
1.7 Haigestunud õpilaskodu õpilane suunatakse (perele teate edastamise järel) kodusele ravile.
1.8 Õpilaskodus ei varustata õpilasi riietuse, koolitarvete ega hügieenitarvetega.
1.9 Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilasele võimaldatakse õppimine koolis ja koht õpilaskodus vähemalt käimasoleva trimestri lõpuni.
2. AVALDUS KOOLI JA ÕPILASKODUSSE VASTUVÕTMISEKS
2.1 Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (sisseastuja seaduslik esindaja) kirjaliku avalduse (avalduse vorm kooli kodulehel http://apk.edu.ee), millele lisab:
  - sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  - vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte. Eelnev ei ole vajalik kui avaldus on digitaalallkirjaga kinnitatud;
  - ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  - direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  - direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;
  - ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  - dokumendifoto.
2.2 Õpilaskodu riiklikult toetatavale kohale vastuvõetud isiku puhul lisatakse eelnimetatud dokumentidele isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja –teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku poolt põhjendatud taotlus, milles märgitakse:
  - tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;
  - puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad õpilasel koolikohustuse täitmist;
  - õpilase ja vanema suhtes kasutusele võetud muud sotsiaal-hoolekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei ole võimalik;
  - õpilasele ja vanemale õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.
2.3 Õpilaskodusse vastu võtmiseks lisatakse ka isiku elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema kirjalik nõusolek ning õpilase vanema nõusolek.
2.4 Vanem esitab koolile oma kontaktandmed ja teavitab kooli kui need muutuvad.
2.5 Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilasele võimaldatakse õppimine koolis, mille struktuuriüksus õpilaskodu on, vähemalt käimasoleva trimestri lõpuni.
3. ÕPPIMIS-, ELAMIS- JA KASVATUSTINGIMUSED ÕPILASKODUS
3.1 Õpilasele võimaldatakse:
  - koht 2-kohalises toas;
  - toitlustamine (4x);
  - kasutada erinevaid abiruume (pesuruum, puhketuba, köök) ja kokkuleppel kasvatajaga/abikasvatajaga neis olevaid seadmeid (külmik, teler, pesumasin);
  - hoiustada vajadusel esemeid ja raha (nt arvuti);
  - osaleda ringide töös, vastavalt kooli ja õpilaskodu päevakavale.
3.2 Õpilased on kohustatud:
  - Pidama õpilaspäevikut, kuhu õpilane kannab tunniplaani ja kodused ülesanded;
  - täitma õpilaskodu kodukorda ja päevakava;
  - hoidma ja tagama puhtuse ja korra nii oma toas kui üldkasutatavates ruumides vastavalt korrapidamise graafikule;
  - käituma korrektselt ja suhtuma kaasõpilastesse ning õpilaskodu personali lugupidavalt;
  - alluma täiskasvanud juhendajate korraldustele;
  - teatama kasvatajale/abikasvatajale isiklikult oma lahkumisest õpilaskodust (nt. kooli üritused, võistlused, klassiekskursioonid, õppekäigud, kodused põhjused lahkumiseks, nädalavahetusel koju);
  - suhtuma õpilaskodu varasse heaperemehelikult;
  - õpilaskodus elav õpilane vastutab oma isikliku vara eest;
  - õppetunni ajal ja öörahu saabudes annavad õpilased kõik nende valduses olevad nutiseadmed kasvataja kätte hoiule;
  - õpilaskodu vara või ruumide kahjustamisel kohustub süüdlane kahju hüvitama;
  - köögi kasutamise järel koristab õpilane köögi;
  - kasutama vett, elektrienergiat, paberit, õpilaskodus asuvaid seadmeid ja vahendeid säästlikult ning otstarbekalt;
  - lahkudes toast viimasena sulgeb õpilane akna, kustutab tuled;
  - õpilane koristab oma toa ise (paneb ära riided, korrastab voodi);
  - tulekahjusignalisatsiooni valeväljakutse hüvitab õpilase vanem (hooldaja).
4. ÕPILASKODUÕPILASE LUBAMATU TEGEVUS RUUMIDES JA ÕUEALAL
4.1 Õppetunni ajal, samuti söögilaua ääres einetades ja ka vaikse tunni ajal nutiseadmeid ei kasutata.
4.2 Suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi mõnuaineid.
4.3 Käituda lärmakalt, kasutada ebatsensuurseid väljendeid.
4.4 Algatada kaklusi, ahistada moraalselt ja füüsiliselt kaasõpilasi või kasvatajaid.
4.5 Segada öörahu.
4.6 Väljuda hoonest akna kaudu.
4.7 Omastada ja kasutada teistele kuuluvaid isiklikke asju.
4.8 Koolis toimuva õppetöö ajal viibida õpilaskodus põhjuseta (08.45- 15.00).
4.9 Segada või häirida tahtlikult kaasõpilast õpilaskodus õppetundideks valmistumise ajal (16.00- 18.00).
4.10 Plakatite, piltide jne kleepimine seintele.
4.11 Tubades toidu valmistamine, toiduainete hoidmine ja elektriliste küttekehade kasutamine (elektripliit, -kann jne.).
4.12 Ohutusvahendite rikkumine (nt tulekustuti).
4.13 Tulekahjusignalisatsiooni valeväljakutse korraldamine.
5. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE
5.1 Kasvataja suuline märkus;
5.2 Kirjalik noomitus õpilase koju ja elukohajärgsele sotsiaal- või lastekaitse-töötajale teatamisega.
5.3 Õpilaskodu õpilase käitumise arutamine kooli direktori ja/või õppealajuhataja juures.
5.4 Õpilase käitumise või probleemi arutamine ümarlauas õppealajuhataja, sotsiaalpedagoogi, vanema, elukohajärgse lastekaitsespetsialisti, õpilaskodu kuraatori ja õpilase osalusel.
5.5 Õpilasele tugiisiku määramine.
5.6 Kooliga kooskõlastatult õpilaskodu kasutamise õiguse äravõtmine 1 nädalaks.
5.7 Kooli ja elukohajärgse sotsiaal- või lastekaitsetöötajaga kooskõlas õpilaskodu kasutamise õiguse äravõtmine kokkulepitud perioodiks.
5.8 Õpilaskodu õpilase nimekirjast väljaarvamine, kui õpilane rikub õpilaskodu kodukorda, seades ohtu kaasõpilaste/kasvatajate turvalisuse.
6. RAKENDUSSÄTTED
6.1 Kooli ja õpilaskodusse vastuvõtmisest teavitatakse õpilase vanemat (seaduslikku esindajat) suuliselt sidekanalite kaudu.
6.2 Kooli ja õpilaskodusse õpilase vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse õpilase vanemat kirjalikult (e-mail, kiri).
6.3 Kooli või õpilaskodusse vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib esitada vaide Põltsamaa Vallavalitsusele.
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210